top of page

אודותינו

 

העמותה "תשמע אותי" הוקמה בשנת 2019 על ידי אנשים שאכפת להם מהבעיות החברתיות של ישראל בימינו. יעדי התוכנית שלנו קרובים או חופפים ליעדים של עמותות דומות. יחד עם זאת, הארגון "תשמע אותי" מייחס חשיבות רבה לעבודה סוציאלית עם אזרחים דוברי רוסית, הן ותיקים והן עולים חדשים. זה נובע מהעובדה כי בנוסף לבעיות הכלליות, האוניברסאליות, של אנשים עם ליקויי שמיעה, קבוצת דוברי הרוסית עומדת בפני סוגיות קשות של הסתגלות בחברה חדשה והמדינה החדשה.

                           צוות שלנו    

נשיאת כבוד

טיומקין אירנה  

הוועד המנהל

ספקטור רעיה - חברת הוועד המנהל

הנדלמן טטיאנה - חברת הוועד המנהל

ועדת ביקורת

יחיאל כהן אופירה – חברת הוועדה

ששקוב לאוניד -   חבר הוועדה

 

מנהלה

ד"ר טיומקין מיכאל  -  מנכ"ל העמותה

bottom of page